Braňme se silničnímu propojení v prostoru Medláneckého letiště

01-PREHLEDNA_SITUACEMěstská část Kníničky si nechala udělat studii obchvatu, která do prostoru Mniší hory, Baby a komínsko-medlánecké pláně umísťuje nejen kontroverzní obchvat, ale také propojení do Medlánek. Realizace tohoto záměru by zničila charakter tohoto území významného jak z hlediska přírodních hodnot, tak jako klidové a odpočinkové zóny pro brněnské obyvatele.

Domníváme se, že je nutné se vůči tomuto záměru jasně vymezit. Z těchto důvodů se k věci vyjádřila jak komise životního prostředí, tak Rada MČ, tak starostka Komína Milada Blatná, viz níže tisková zpráva. Negativně se k záměru vyjádřil také starosta Medlánek Michal Marek – ZDE.

Pokud chcete pomoci zabránit tomuto záměru, můžete napsat kompetentním orgánům města a kraje. Vyjádření můžete zaslat na tyto adresy: Jihomoravský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno (lze i na e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz), a Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 946/67, 602 00 Brno (posta@brno.cz). Stačí uvést, že „nesouhlasíte s tím, aby Územní plán města Brna nebo Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje umožnily výstavbu jakékoli nové silnice pro automobilovou dopravu v prostoru Mniší hory, Baby a Medláneckého letiště“.

Petr Čermák

——-

TISKOVÁ ZPRÁVA

Při jednání o připomínkách k návrhu zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části Jihomoravského kraje vedení MČ Brno-Komín zjistilo, že objednatel, statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky, si zadala v roce 2016 zpracování územní studie (ÚS) s názvem „Vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu MČ Brno-Kníničky“. Trasa je řešena ve variantách. Vede přes letiště Medlánky a dopravně propojuje Bystrc, Komín, Medlánky, Kr. Pole. Studie navrhuje také zřízení druhého vstupu do areálu ZOO s parkovištěm pro 300 aut a 11 autobusů.

Rada městské části Brno-Komín přijala na svém jednání dne 8. 2. 2017 v souvislosti s touto studií následující usnesení:

RMČ B-K nesouhlasí s návrhem silničního propojení Bystrce a Králova Pole přes Medlánecké letiště. Trasa silnice razantně a necitlivě protíná oblíbenou a hojně využívanou rekreační oblast v severní části MČ Komín.

Nepřijatelně zasahuje do zeleného klínu mezi městskými částmi Bystrc, Komín, Žabovřesky, Královo Pole a Medlánky chráněného územním plánem.

Ohrožuje přírodní hodnoty území jako je chráněná Syslí rezervace, Přírodní památka Medlánecké kopce nebo nástup do Přírodního parku Baba.

RMČ B-K pověřuje starostku MČ, aby informovala o tomto stanovisku MČ primátora města Brna, hejtmana jihomoravského kraje i dotčené úřady územního plánování.

Stanovisko rady je v souladu s programovým prohlášením koalice, ve kterém jsme  se občanům zavázali zachovat charakter městské části koncového sídelního útvaru v jeho stávajících hranicích a zabránit prolomení severní hranice obce a dopravnímu propojení s dalšími městskými částmi (Medlánky, Kníničky, Bystrc).

Studie bezohledně zasahuje do lesních porostů, do klidové oblasti vyhledávané pěšími i cyklisty, a to nejen z Komína. Zasahuje okraj přírodní památky Mniší hora, zřejmý je vliv na Přírodní park Baba. Vedení komunikace je lokalizováno do těsné blízkosti či okraje prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), do kterých město nedávno investovalo peníze, včetně peněz EU. Městská část Brno-Komín zajišťuje následnou péči o výsadby v Komínské rokli a doplněné výsadby V Zátiší (realizované z fondů EU). Dále je vedeno přes či v bezprostřední blízkosti (dle varianty řešení) evropsky významné lokality sítě Natura 2000 CZ0623820 – Letiště Medlánky navrženého k ochraně jako přírodní památka. Náš názor potvrzuje sdělení OŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny KÚ Jmk.

Tvrzení v průvodní zprávě studie, že „vliv stavby na životní prostředí je neutrální“ je nepodložené. Jde o argumentaci bez jakéhokoliv adekvátního exaktního odborného posouzení, kterým je v takovémto případě posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Takto rozsáhlé a ekonomicky náročné zásahy do krajiny jsou možné jen v případě, že jde o stavbu nezbytnou a neexistuje jiné řešení. Jsme přesvědčeni, že tomu tak v tomto případě není.

Městské části na zachování tohoto území jako rekreační oblasti velmi záleží. V rámci zajištění bezpečnosti chodců, cyklistů a z důvodu dlouhodobých stížností na bezohledné chování řidičů různých vozidel různé tonáže požádala městská část o omezení veřejného přístupu na panelovou komunikaci Palcary/Turistická. To spočívá v omezení vjezdu motorových vozidel (umístění dopravní značky B11). Vjezd je v současné době možný pouze po vydání povolení ÚMČ B-K. Se žádostí o omezení vstupu na tuto komunikaci se na Komín obracela také městská část Medlánky.

Milada Blatná, starostka MČ Brno-Komín

Rubriky: Dění v obci, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny

K projektu obnovy zeleně Řezáčova


Realizace projektu obnovy zeleně na ulici Řezáčova budí u některých občanů emoce. Vysvětlení cílů projektu i jednotlivých kroků, včetně vyjádření projektantky a renomovaného odborníka na městskou zeleň najdete na stránkách MČ Brno-Komín.

 

Vyjádření předsedy komise ŽP a starostky

Vyjádření projektantky Ing. Kiszové

Obecný názor k sídlištní zeleni Ing. Petr Förchtgotta

Projektová dokumentace

Cílem projektu „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“ bylo řešit včas a komplexně zeleň, u které byl zásah naléhavý. Chtěli jsme předejít možným havarijním stavům, škodám či plošnému odumírání, a to řešením, které podpoří perspektivní dřeviny a výsadbou nových umožní získat novou kvalitu. Dalším cílem je druhově i pohledově pestrá zeleň, druhy jsou voleny tak, aby vzrostl počet kvetoucích i jinak zajímavých dřevin, pestrost by měla vést i k zlepšení psychologické, estetické i biologické funkce zeleně v řešené lokalitě.

Uvědomujeme si, že tato skoková náprava přes 30 let zanedbávaného stavu působí drsně. Jsme ale přesvědčeni, že je to potřebné řešení – někdy je třeba pro kvalitní budoucnost něco přítomného obětovat, jakkoliv takovou oběť nepřinášíme rádi.

Petr Čermák, Milada Blatná

Rubriky: Dění v obci | Komentáře nejsou povoleny

Světélka na Svratce

Galerie obsahuje celkem 6 obrázků.

I letos jsme si v předvečer Štědrého dne popřáli vše dobré, pustili po Svratce svítící ořechové loďky a domů si odnesli Betlémské světlo. Díky všem z okrašlovacího spolku Zelená pro Komín. Přejeme Vám vše dobré v roce 2017: zdraví, štěstí … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Zelené zprávy

Související obrázek

1. Martin Ander zajistil Brnu dvě ocenění za nakládánís odpadem.
Brněnští zelení přišli před půl rokem s projektem, který předchází vzniku odpadu. Projekt RE-USE tento týden zvítězil v kategorii „Odpadové hospodářství“ v prestižní soutěži Komunální politik roku 2016. Cenu v podobě křišťálového srdce a finanční částku ve výši 20 tisíc Kč převzal zelený náměstek pro životní prostředí Martin Ander (blíže zde). Včera přibyl Brnu titul navíc  ElektroOskar 2016 za nejlepší třídění elektroodpadu v Jihomoravském kraj.

2. Roční šalinkarta s příspěvkem: jak žádat?
Od 1. ledna 2017 budou moci lidé, kteří jsou plátci komunálního odpadu v Brně, žádat o příspěvek na roční nepřenosnou jízdenku MHD. Ten tvoří plnou třetinu celkové částky. Jízdenku s příspěvkem půjde zakoupit od ledna pouze přes nově vzniklý „e-shop městských služeb“ na www.brnopas.cz. Více informací na stránkách města Brna www.brno.cz/salinkarta/. Jde o klíčový programový úspěch Strany zelených.

3. Brno-střed vyhodnotilo polovinu funkčního období, úspěchů dosáhla i zelená místostarostka
Místostarostka Brna-střed za SZ Jasna Flamiková má v první polovině volebního období velký kus práce za sebou. Městská část zahájila revitalizaci největšího parku na Starém Brně, zavedla aukci prodejních míst na Moravském náměstí a nastavila transparentní pravidla pro výběr prodejců na Zelném trhu. Nyní se připravuje na zavedení rezidentního parkování. V uplynulém roce proto Jasna uspořádala několik veřejných besed na toto téma.

4. Nový Lískovec s Janou Drápalovou v čele míří mezi „chytré čtvrti“
Nový Lískovec starostky Jany Drápalové (SZ) bude ve spolupráci s Centrem kompetence Smart Regions připravovat projekty, které z městské části udělají energeticky nízkonákladovou, chytrou čtvrť. Již v minulosti při revitalizaci bytových domů a veřejných budov spolupracovali s odborníky z univerzit i neziskového sektoru. Díky tomu například lidé v panelácích nebo i obec ve školách a školkách šetří za teplo výrazně víc, než v běžně zateplených domech. Nyní plánuje vyřešit parkování nebo větrání a svícení ve školách a školkách. Dalším projektem bude rekonstrukce budovy bývalé výměníkové stanice na komunitní společenské centrum s nulovými provozními náklady.

Rubriky: Dění v obci, Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny