Období 2014–2018

Název sdružení: Zelená pro Komín

Programové heslo: Aby Komín dobře táhl
Programové priority:

 • Radnice pro občany – otevřená a důvěryhodná
 • Zachování stávající kvality života v Komíně
 • Podpora školství a volného času dětí a mládeže
 • Informovaný a aktivní senior
 • Komín kulturní a společenský, sportovní a zdravý

Podrobnější popis programových priorit

1. Radnice pro občany – otevřená a důvěryhodná

Chceme zásadním způsobem přiblížit radnici občanům Komína. Chceme, aby z rozhodování o Komíně nebyl vyloučen občan. Zasadíme se proto o:

 • důsledné zveřejňování informací o veřejných zakázkách, probíhajících zadávacích řízeních a o uzavřených smlouvách na internetu;
 • transparentní hospodaření s možností nahlížení veřejnosti (rozklikávací rozpočet, transparentní bankovní účet);
 • zveřejňování podkladů k jednání zastupitelstva včetně návrhů usnesení minimálně týden před jeho konáním na webových stránkách úřadu;
 • otevřené a jmenovité hlasování zastupitelstva, s pořízením audio nahrávky z jednání;
 • snadno dostupné a dohledatelné informace a dokumenty pomáhající občanům při řešení jejich problémů/nutné pro styk s úřadem městské části;
 • zavedení otevřené webové rubriky „Dotazy starostce/starostovi“, ve které budou všechny dotazy a odpovědi na vedení radnice transparentně zveřejněny.

2. Zachování kvality života v Komíně

Naším zájmem je, aby Komín svým občanům nabízel zdravé a klidné bydlení s přímým napojením na okolní přírodu a krajinu. Budeme prosazovat:

 • maximální využití zákonných prostředků k zamezení nepřiměřené výstavby, která by poškozovala kvalitu života občanů Komína;
 • zachování a kultivaci veřejných prostranství a veřejné zeleně jako míst sloužících k odpočinku a setkávání občanů;
 • zamezení dopravního propojení Bystrc–Komín–Medlánky;
 • důsledné a odborné provádění údržby zeleně;
 • zpracování řešení omezení tranzitní dopravy především v centru Komína a řešení parkování;
 • zavedení kamerového systému pro zvýšení kontroly bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku a majetku před vandaly;
 • podporu iniciativ občanů při zkrášlování svého okolí;
 • zlepšení bezpečnosti průjezdu cyklistů Komínem;
 • zvýšení rekreační funkce lesa u Chocholy;
 • svoz bioodpadu ze zahrad a zahrádek, kontejnery na bioodpad pro zájemce z řad domácností.

3. Podpora školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Za jednu ze základních priorit považujeme podporu kvalitního vzdělávání komínských dětí a mládeže a podporu a zajištění jejich dalšího rozvoje v rámci mimoškolních a volnočasových aktivit. Za tímto účelem se budeme zasazovat zejména o:

 • navýšení objemu financí na školství;
 • zajištění dostatku míst pro děti předškolního a školního věku;
 • zajištění provozu mateřských škol v průběhu letních prázdnin po dobu alespoň jednoho měsíce;
 • zajištění vyšší podpory odpoledních volnočasových vzdělávacích aktivit pro děti a mládež;
 • vybudování komunitního centra pro děti a mládež ve sportovním areálu základní školy Pastviny.

4. Informovaný a aktivní komínský senior

Ohleduplnost ke starším občanům a jejich potřebám, budování městské části jako bezpečného místa pro život všech jejích občanů je náš hlavní cíl. Ve vztahu k seniorům chceme:

 • podpořit služby a další možnosti, které jim vytvoří vstřícné a bezpečné prostředí pro život;
 • zajistit prostory, kde by mohli aktivně trávit svůj volný čas;
 • podpořit vhodné (rozsahem i formou) vzdělávání organizované přímo v Komíně.

5. Komín společenský a kulturní

Místní spolky vždy byly a jsou důležitými hybateli života obce. Rádi bychom proto iniciovali jejich spolupráci, společně hledali prostory i příležitosti pro jejich činnost. Chceme spolu s nimi vytvářet podmínky pro sounáležitost a zdravý patriotismus obyvatel Komína.
Budeme proto:

 • prosazovat efektivní využití obecních prostor („stará hasička“) pro činnost spolků a jejich spolupráci;
 • podporovat společné pořádání sportovních či kulturních akcí a tím i společné mezigenerační setkávání občanů Komína;
 • podporovat tradice, kulturu a sport v Komíně;
 • prosazovat efektivní celodenní využití budov a sportovišť na základní škole Pastviny.

Napsat komentář