Období 2022–2026

Za co jsme rádi a co bychom chtěli

 

Zachování stávající kvality života v Komíně

Velkou výzvou pro nás bylo zachování stávajících veřejných prostranství a obnova zeleně tam, odkud dříve zmizela. Doplněn byl mobiliář – na dopravním hřišti veřejné WC, po celém Komíně lavičky. Revitalizací prošla celá promenáda ulice Absolonova od školy po ulici Kristenova. Vysazeny byly nové stromy, keře, trvalkové záhony a květnaté louky. Intenzivně probíhal arboristický řez stávajících dřevin, které po letech zanedbávání potřebovaly odbornou péči, aby nám mohly bezpečně dělat radost další roky. Dokončena byla alternativní trasa pro pěší směrem do Bystrce v podobě zprůchodnění pravého břehu řeky Svratky, přibyl nový přístup k řece.

Za účelem omezení eroze půdy, zatraktivnění krajiny rekreačně využívané komínskými občany, zlepšení její prostupnosti a zpříjemnění mikroklimatu při velkých vedrech jsme prosadili obnovu některých původních polních cest směrem na letiště Medlánky a výsadbu stromů kolem nich. Tato naše inciativa byla inspirací pro další městské části a je podporována městem Brnem.

Pro období 2022–2026

Plánujeme výsadbu obecního sadu a obnovy polních cest. Chceme se intenzivně věnovat redukci zpevněných ploch mezi bytovými domy (asfaltové plochy), např. v oblasti Olbrachtova náměstí. V této souvislosti spolupracujeme s městem Brnem i Kanceláří architekta města Brna na studii Adaptačních opatření, které řeší hospodaření s dešťovou vodou.

Intenzivně jednáme o zklidnění krajské komunikace Kníničská, kde plánujeme sjednocení rychlosti, což by mělo snížit hlukovou zátěž, prašnost a podpořit bezpečnost na přechodech Svratecká, Branka a Kamenolom.

 

Radnice pro občany

Prosadili jsme novou podobu jednacího řádu zastupitelstva městské části, který zajišťuje občanům možnost sledovat jednání zastupitelstva on-line, z pohodlí domova. Občané také mohou díky novému řádu uplatnit své připomínky, návrhy v pevně stanovený čas, nemusí čekat někdy dlouhé hodiny na konec jednání zastupitelstva.

Podařilo se nám zapojit občany do rozhodování o podobě Komína, pravidelně pořádáme Dny otevřené radnice, o důležitých tématech probíhají veřejné diskuze – o územním plánu či o podobě Staré hasičky. Na radnici probíhají pravidelné koncerty či příležitostná setkání či sbírky.

Zatraktivnili a zpřehlednili jsme webové stránky radnice, byly přidány rubriky s realizovanými i plánovanými projekty v Komíně, také byla modernizována podoba Komínského zpravodaje.

Pro období 2022–2026

V uvedených aktivitách budeme dále pokračovat, abychom ještě více zlepšili informovanost občanů o práci radnice a zapojovali veřejnost do připomínkování významných plánovaných projektů týkajících se Komína. Budeme pokračovat také v tradici setkávání s občany v rámci dnů otevřené radnice. Prověříme vhodnost nových sociálních sítí k informování o komínském dění.

 

Územní plán, stavební rozvoj Komína

V minulém volebním období jsme prosadili přijetí Zásad pro jednání s investory v oblasti komerční výstavby na území Komína, a upravili tak proces vyjednávání s developery plánujícími výstavbu. Díky tomu by měla být výstavba kontrolovanější a bude možné efektivněji bojovat proti nepřiměřené výstavbě, která by poškozovala kvalitu života v Komíně. Současně se díky tomu budou investoři finančně podílet na zlepšování či dobudování veřejné infrastruktury v Komíně.

V minulých letech se připravoval nový územní plán města Brna. Podařilo se nám zamezit silničnímu propojení Komína a Medlánek. K řadě dalších nevhodných změn jsme podali námitky – příliš rozsáhlý územní rozvoj ZOO včetně autobusového parkoviště z horní – komínské strany, nevhodná cyklostezka na pravém břehu Svratky,

Pro období 2022–2026

Chceme zkultivovat a doplnit veřejnou vybavenost v místech, kde nyní chybí – lokalita Palcary. Pro tuto oblast jsme se zasadili o vypracování nové územní studie, která by měla prověřit, jak západ Komína může v budoucnu vypadat. Chceme i do budoucna prosazovat udržitelný a kultivovaný rozvoj (nejen) této lokality. Stejně tak budeme i nadále bojovat proti případně nadále uvažovanému silničnímu propojení v prostoru Mniší hory, Baby a Medláneckého letiště. Bude také vhodné zkultivovat veřejné prostory – Svratecká, okolí vozovny Komín, okolí „Malé Billy“.

 

Školství

V minulých čtyřech letech jsme se intenzivně věnovali zkvalitnění prostředí komínské základní školy i mateřských škol. Zajistili jsme významné investice ve výši desítek milionů korun. Pro navýšení kapacity školy byla provedena její nástavba a přístavba s několika novými učebnami. Podařilo se úspěšně dokončit rekonstrukci školního bazénu, proběhla taktéž kompletní výměna tepelného zdroje a rozvodů. Ke zvýšení kvality stravování byly do školní kuchyně pořízeny nové spotřebiče (mycí linka a velkokapacitní multifunkční pánev). V mateřské škole Řezáčova byl vyměněn tepelný zdroj a pro lepší tepelný komfort byla na objektu zhotovena zelená střecha.  Snažíme se zajistit zdravé a přátelské prostředí ve škole – přispíváme na školního psychologa, podporujeme projekt Trenéři do škol.

Pro období 2022–2026

I nadále budeme usilovat o zvyšování kvality školního i předškolního vzdělávání v Komíně, chceme pokračovat v dalších investicích do školství.  S ohledem na popularitu naší čtvrti a na zvyšující se počet obyvatel Komína bude muset v nejbližších letech dojít k dalšímu navýšení kapacity ZŠ i MŠ. Již nyní proto připravujeme dokumentaci pro nový pavilon ZŠ a MŠ Pastviny i navýšení kapacity školní jídelny. Do nového územního plánu prosazujeme nové plochy veřejné vybavenosti pro školství v aktuálním brownfieldu v západním konci Komína (Palcary).

 

Kultura, sport a volný čas, péče o seniory

Navýšili jsme celkový roční objem dotací na podporu sportovních a kulturních aktivit v Komíně na dvojnásobek ve srovnání s minulým volebním obdobím. Zároveň jsme nastavili nová a transparentní pravidla pro přidělování dotací spolkům a dalším organizacím působícím v Komíně. Tradicí se staly koncerty na radnici, dále rozvíjíme i ostatní pravidelné akce – ostatky, hody, vinobraní a dětský den. Významně jsme pokročili v procesu vybudování komunitního centra Stará hasička – proběhla architektonická soutěž na nové vnitřní uspořádání s ohledem na dnešní potřeby se zachováním původního exteriéru. Hasička po letech příprav dostane novou podobu a znovu se tak stane místem pro setkávání a různé volnočasové aktivity.

Velká část dětských hřišť byla rekonstruována a další budou následovat, kompletní opravou prošlo víceúčelové hřiště Pastviny včetně výměny podloží a sanace kořenů přilehlých topolů. Ještě v tomto roce bude zbudováno nové workoutové hřiště na ulici Absolonova. Pohyb dětí podporujeme i jinak než investicemi do nových sportovišť. Od září bude na ZŠ Pastviny zahájen pilotní projekt “Trenéři do škol”, který by měl pomoci motivovat všechny děti k pohybu jak v hodinách tělesné výchovy, tak i mimo školu. Projekt je zajímavý přístupem „trenérů“, kteří nejsou specializovaní na konkrétní sport. Nebude tak docházet k selekci sportovně nadaných dětí.

V souladu s naším programem jsme dále rozvíjeli programy pro aktivizaci seniorů, rozšířili aktivity klubu seniorů, podpořili jsme vzdělávání seniorů organizované přímo v Komíně. Senioři se mohou účastnit celé řady kurzů (jazykových, Nordic Walking, kondičních cvičení, trénink paměti), zájezdů, setkání (jubilantů, vánoční). Od roku 2017 funguje Klub seniorů, od roku 2018 pobočka univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně. V období pandemie Covid-19 jsme zajistili pro seniory možnost taxi dopravy do léčebných zařízení, senior taxi podporujeme jako osvědčenou službu i nadále.

Pro období 2022–2026

V následujícím období chceme dokončit přestavbu objektu Staré hasičky a otevřít občanům Komína nové komunitní centrum.  Budeme pokračovat v budování dalších venkovních hřišť i rozšíření nabídky aktivit (např. přírodní hřiště, griloviště, hřiště pro parkour či skatepark).

 

Opatření pro boj s horkem a suchem, udržitelná energie

Pro období 2022–2026

Uplynulé roky přinesly řadu nových výzev, jednou z nich je nutnost reakce jak na klimatické, tak ekonomické a geopolitické změny. Chceme, aby obecní budovy, včetně komínských škol, byly co nejvíce energeticky soběstačné, proto plánujeme na jejich střechách instalaci fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny. Nově opravený školní bazén na ZŠ Pastviny je připraven na připojení technologie zpětného získávání vody, která nám bude šetřit nejen vodu, ale i peníze vynaložené na její ohřev. Stejně tak vnímáme jako velmi důležité hospodaření s dešťovou vodou – zde jsme již provedli několik kroků k realizaci efektivního zachytávání vody ze střechy ZŠ Pastviny, zasazujeme se o to, aby jakákoliv rekonstrukce veřejných ploch probíhala tak, aby voda neodtékala zbytečně do kanalizace, ale byla využita pro zeleň, tj. vsakovala do půdy.