Období 2018–2022

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Zachování stávající kvality života v Komíně
Naším zájmem je, aby Komín svým občanům nabízel zdravé a klidné bydlení s přímým napojením na okolní přírodu a krajinu. Budeme i nadále usilovat o zamezení nepřiměřené výstavby a prosazovat, aby Územní plán města Brna nepoškozoval kvalitu života občanů Komína. Budeme se snažit zabránit realizaci silničního propojení Bystrc – Komín – Medlánky, Kníničky – Komín – Řečkovice nebo jiné silnice v prostoru Mniší hory, Baby a Medláneckého letiště. Realizací by se totiž zvýšila dopravní zátěž Komína přivedením další tranzitní dopravy a otevřela možnost pro případná další silniční propojení v daném prostoru. Naopak usilujeme o zachování přírodě blízkého charakteru tohoto zeleného klínu mezi Medláneckými kopci a Mniší horou jako místa pro aktivní odpočinek a rekreaci. Možnost volného pěšího, cyklistického či běžkařského pohybu krajinou těsně za domy, chápeme jako charakteristickou a ceněnou možnost bydlení v Komíně.
Chceme, aby Komín zůstal klidnou městskou částí s příjemným a kultivovaným veřejným prostorem.

Radnice pro občany – otevřená a důvěryhodná
V minulém volebním období jsme se v mnoha bodech zasadili o přiblížení radnice občanům Komína. Chceme v této aktivitě i nadále pokračovat a ještě více modernizovat a zpříjemnit komunikaci občanů s radnicí. Každý by měl mít co nejvíce dostupných informací on-line. Nechceme, aby z rozhodování o Komíně byl občan vyloučen.

Podpora školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Budeme i nadále podporovat kvalitní vzdělávání komínských dětí a mládeže. Dokončíme realizaci projektu nástavby a přístavby ZŠ Pastviny a rekonstrukce bazénu školy. Budeme i nadále usilovat o zvýšení rozsahu odpoledních volnočasových vzdělávacích a sportovních aktivit pro děti a mládež. Chceme dále mj. prosazovat lepší a efektivnější celodenní využití budov a sportovišť a bazénu na základní škole Pastviny.

Informovaný a aktivní komínský senior
Chceme zajistit prostory, kde by senioři mohli smysluplně využívat svůj volný čas. Budeme podporovat vzdělávání seniorů a další aktivity organizované přímo v Komíně. Budeme podporovat služby, které komínským seniorům dovolí žít co nejdéle v domácím prostředí.
Komín kulturní a společenský, sportovní a zdravý
Budeme pokračovat v aktivitě směřující k propojování a spolupráci spolků působících v Komíně, budeme podporovat společnou činnost jak na akcích pořádaných městskou částí, tak i mimo ně. Budeme i nadále podporovat společné pořádání sportovních či kulturních akcí a setkávání občanů Komína. Chceme zvýšit transparentnost poskytování prostředků na kulturu a sport v Komíně. Chceme i nadále společně vytvářet podmínky pro sounáležitost a zdravý patriotismus obyvatel Komína.

Podpora životního prostředí
Chceme, aby byl Komín i v letních parnech pokud možno zeleným místem, z něhož není třeba utíkat, ale lze v něm pohodlně přebývat. Proto je maximálně důležitá péče o stávající stromy a zeleň a jejich obnova v naší městské části, protože ta funguje jako hluková a prachová bariéra i jako významný faktor snižující horko a zvyšující vlhkost vzduchu. Neméně důležité je efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Chceme, aby voda neodtékala bez užitku do kanalizace, ale aby byla zadržena a co nejefektivněji využita; začneme přitom u veřejných budov (např. budova ZŠ Pastviny). Chceme i nadále pokračovat v plánování i realizaci opatření pro čistší vzduch a šetrné nakládání s odpady.

placka_2_tisk

PODROBNĚJŚÍ POPIS PROGRAMOVÝCH PRIORIT:

1. Zachování stávající kvality života v Komíně
Naším dlouhodobým zájmem je, aby Komín svým občanům nabízel zdravé a klidné bydlení s přímým napojením na okolní přírodu a krajinu. Chceme pokračovat v dosavadním plnění tohoto cíle a i nadále tak prosazovat / podporovat:

 • zamezení dopravního propojení Bystrc – Komín – Medlánky a obecně jakékoliv výstavbě silnice pro automobilovou dopravu v prostoru Mniší hory, Baby a Medláneckého letiště, a tím i zavlečení tranzitní dopravy do Komína;
 • přeměnu dlouhodobě neřešené oblasti mezi Palcary a Výholcem (areál bývalého JZD Komín a přilehlé plochy) na lokality nového čistého bydlení;
 • zájmy Komína v nových strategických dokumentech města Brna (územní plán, Strategie Brno 2050, Plán mobility Brno, apod.) s cílem zlepšení kvality života občanů a zachování charakteru městské části;
 • zamezení nepřiměřené výstavby, která by poškozovala kvalitu života v Komíně (jako dříve např. bytový dům Triangl na ulici Podveská);
 • taková řešení dopravy na ulici Kníničská, která nebudou vytvářet bariéru mezi Komínem a řekou Svratkou – napojení čtvrti na řeku chápeme jako jeden z výrazných prvků kvality života v Komíně;
 • rozvoj cyklostezek a jejich bezpečného řešení;
 • zachování a kultivaci veřejných prostranství a veřejné zeleně jako míst sloužících k odpočinku a setkávání občanů – podporujeme realizaci záměrů dle již hotových územních studií v lokalitách Svratecká, Vavřinecká – Kristenova;
 • iniciativu občanů při péči o své okolí;
 • zpracování řešení omezení tranzitní dopravy především v centru Komína;
 • vytvoření příznivějších podmínek pro chodce a cyklisty v Komíně, dovybavení a údržbu kolem cyklotras (např. doplnění svodidel na ulici Kníničské);
 • zkulturnění prostředí retenční nádrže i jejího okolí a zvýšení její rekreační funkce;
 • zbudování vycházkových stezek, např. od Komínského potoka směrem do Králova Pole (na Palackého vrch) a směrem k Medláneckému letišti;

2. Radnice pro občany – otevřená a důvěryhodná
V minulém volebním období jsme se v mnoha bodech zasadili o přiblížení radnice občanům Komína. Chceme v této aktivitě i nadále pokračovat a ještě více modernizovat a zpříjemnit komunikaci občanů s radnicí. Každý by měl mít co nejvíce dostupných informací on-line. Budeme proto dále prosazovat:

 • maximalizaci zapojení veřejnosti do připomínkování významných plánovaných projektů;
 • transparentní hospodaření s možností nahlížení veřejnosti – budeme usilovat o zpřehlednění rozklikávacího rozpočtu;
 • zveřejňování podkladů k jednání zastupitelstva na webových stránkách úřadu;
 • takové změny jednacího řádu zastupitelstva městské části, které umožní pořizování audiozáznamu z jednání zastupitelstva a jmenovité hlasování zastupitelů;
 • pokračování tradičního setkání s občany v rámci dnů otevřené radnice;
 • rovnější přístup ve vztahu úředník – občan.

3. Podpora školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Za jednu ze základních priorit stále považujeme podporu kvalitního vzdělávání komínských dětí a mládeže a podporu a zajištění jejich dalšího rozvoje v rámci mimoškolních a volnočasových aktivit. Za tímto účelem se budeme i nadále zasazovat zejména o:

 • zajištění kvality komínských školských zařízení – důraz na jazykové vzdělávání, kritické myšlení, schopnost třídit informace, IT gramotnost dětí, zdravé stravování;
 • nastavení transparentního systému výběrových řízení pro ředitele/ředitelky školských zařízení;
 • spolupráci mateřských škol a školy za podpory zřizovatele při klíčových aktivitách v průběhu školního roku;
 • podporu projektů, které otevírají školu veřejnosti, umožňují mezigenerační spolupráci či zapojení žáků v místních aktivitách;
 • zdárné dokončení plánované nástavby a přístavby základní školy Pastviny;
 • realizaci připravené rekonstrukce bazénu na ZŠ Pastviny;
 • navýšení objemu financí na školství;
 • zajištění dostatku míst v mateřských školách;
 • opravy a budování nových venkovních hřišť a rozšíření nabídky aktivit (např. přírodní hřiště pro parkour, skatepark, apod.);
 • zajištění podpory odpoledních volnočasových aktivit pro děti a mládež.

4. Informovaný a aktivní komínský senior
Ohleduplnost ke starším občanům a jejich potřebám, budování městské části jako bezpečného místa pro život všech jejích občanů je náš hlavní cíl. Ve vztahu k seniorům chceme:

 • rozvíjet programy pro seniory a jejich setkávání (včetně mezigeneračních setkávání);
 • podpořit vhodné vzdělávání organizované přímo v Komíně (např. univerzita třetího věku);
 • zajistit dobře dostupné a bezbariérové veřejné budovy;
 • podpořit služby a další možnosti, které jim vytvoří vstřícné a bezpečné prostředí pro život (např. seniortaxi, seniorská obálka, euroklíč, dostupné toalety);
 • podporovat služby dobrovolníků v péči o seniory;
 • zajistit prostory, kde by mohli aktivně trávit svůj volný čas;
 • zajistit poradenství pro řešení obtížných situací.

5. Komín kulturní a společenský, sportovní a zdravý
Budeme pokračovat v aktivitě směřující k propojování a spolupráci spolků působících v Komíně, budeme podporovat společnou činnost jak na akcích pořádaných městskou částí, tak i mimo ně. Budeme i nadále podporovat společné pořádání sportovních či kulturních akcí a setkávání občanů Komína. Chceme zvýšit transparentnost poskytování prostředků na kulturu a sport v Komíně. Chceme i nadále společně vytvářet podmínky pro sounáležitost a zdravý patriotismus obyvatel Komína. Budeme proto:

  • i nadále podporovat tradice, kulturu a sport v Komíně;
  • usilovat o navýšení prostředků na kulturní a společenský život v Komíně;
  • usilovat o realizaci přestavby Staré hasičky na komunitní centrum s širokým využitím pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity;
  • usilovat o zřízení kulturního fondu MČ, který by transparentně a účelně umožnil podporu kulturních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – smyslem fondu by mělo být vícezdrojové financování, tj. synergické využití prostředků z darů fyzických a právnických osob a prostředků MČ s maximální veřejnou kontrolou;
  • prosazovat ještě efektivnější využití budov a sportovišť na základní škole Pastviny i hřišť v jejím blízkém okolí.

6. Podpora životního prostředí
Péči o stávající stromy a zeleň a jejich obnovu považujeme za jednu z našich priorit; zeleň totiž funguje jako hluková a prachová bariéra i jako významný faktor snižující horko a zvyšující vlhkost vzduchu. Neméně důležité je efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Chceme i nadále pokračovat v plánování i realizaci opatření pro čistší vzduch a šetrné nakládání s odpady. Budeme proto prosazovat:

 • lepší a efektivnější hospodaření s dešťovou vodou, a to nejprve u veřejných budov, například u ZŠ Pastviny;
 • lavičky a zastávky veřejné dopravy ve stínu;
 • vybudování estetických kontejnerových stání;
 • pítka u dětských hřišť;
 • vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily;
 • další podporu svozu bioodpadu namísto jeho pálení;
 • podporu zeleně jako hlukové a prachové bariéry;
 • využití zatravňovacích dlaždic umožňujících prosakování vody do půdy ve vybraných prostorech;
 • využití projektu Komplexních pozemkových úprav pro revitalizaci a obnovu přírodního charakteru vodních toků v Komíně;
 • zachování a kvalitní péči o chráněná a cenná přírodní území na katastrálním území Komína.

Napsat komentář