Pozvánka na jarní komínské akce

Srdečně Vás zveme na akce pořádané městskou částí Brno-Komín: Vítání jara a Ukliďme Komín a akce pořádané Okrašlovacím spolkem pro Komín: Velikonoční strom a Čarovný den země.

vitani_jara

uklidme_Ceskovelikonocni_strom_2017_FB

carodejny_den_2017_FB

Rubriky: Akce – pozvánky a zprávy z akcí, Dění v obci | Komentáře nejsou povoleny

Petice proti silnicím okolo Mniší hory a přes medláneckou pláň

IMG_2593
Pokud chcete pomoci zabránit záměru výstavby jakékoli nové silnice pro automobilovou dopravu v prostoru Mniší hory, Baby a medláneckého letiště, můžete podepsat petiční arch, který bude adresován kompetentním orgánům města a kraje:
Jihomoravský kraj, Odbor územního plánování a stavebního
řádu, Žerotí novo nám. 449/3, 601 82 Brno;
Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 946/67, 602 00 Brno.

Prosíme – šiřte! Text k petici a petiční archy ve formátu pdf jsou ke stažení zde:
TEXT K PETICI
PETIČNÍ ARCH

Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje kolem vás a vyjádřete svůj názor!
Každý podpis pomůže.

Peti ci je možné podepsat zde:
Café & Bistro Bílá Vrána, Kristenova 1;
Zdravé hnízdo, Hlavní 192/83;
Restaurace U Kosa, Kristenova 14.

Děkujeme.

Rubriky: Dění v obci | Komentáře nejsou povoleny

Braňme se silničnímu propojení v prostoru Medláneckého letiště

01-PREHLEDNA_SITUACEMěstská část Kníničky si nechala udělat studii obchvatu, která do prostoru Mniší hory, Baby a komínsko-medlánecké pláně umísťuje nejen kontroverzní obchvat, ale také propojení do Medlánek. Realizace tohoto záměru by zničila charakter tohoto území významného jak z hlediska přírodních hodnot, tak jako klidové a odpočinkové zóny pro brněnské obyvatele.

Domníváme se, že je nutné se vůči tomuto záměru jasně vymezit. Z těchto důvodů se k věci vyjádřila jak komise životního prostředí, tak Rada MČ, tak starostka Komína Milada Blatná, viz níže tisková zpráva. Negativně se k záměru vyjádřil také starosta Medlánek Michal Marek – ZDE.

Pokud chcete pomoci zabránit tomuto záměru, můžete napsat kompetentním orgánům města a kraje. Vyjádření můžete zaslat na tyto adresy: Jihomoravský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno (lze i na e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz), a Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 946/67, 602 00 Brno (posta@brno.cz). Stačí uvést, že „nesouhlasíte s tím, aby Územní plán města Brna nebo Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje umožnily výstavbu jakékoli nové silnice pro automobilovou dopravu v prostoru Mniší hory, Baby a Medláneckého letiště“.

Petr Čermák

——-

TISKOVÁ ZPRÁVA

Při jednání o připomínkách k návrhu zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části Jihomoravského kraje vedení MČ Brno-Komín zjistilo, že objednatel, statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky, si zadala v roce 2016 zpracování územní studie (ÚS) s názvem „Vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu MČ Brno-Kníničky“. Trasa je řešena ve variantách. Vede přes letiště Medlánky a dopravně propojuje Bystrc, Komín, Medlánky, Kr. Pole. Studie navrhuje také zřízení druhého vstupu do areálu ZOO s parkovištěm pro 300 aut a 11 autobusů.

Rada městské části Brno-Komín přijala na svém jednání dne 8. 2. 2017 v souvislosti s touto studií následující usnesení:

RMČ B-K nesouhlasí s návrhem silničního propojení Bystrce a Králova Pole přes Medlánecké letiště. Trasa silnice razantně a necitlivě protíná oblíbenou a hojně využívanou rekreační oblast v severní části MČ Komín.

Nepřijatelně zasahuje do zeleného klínu mezi městskými částmi Bystrc, Komín, Žabovřesky, Královo Pole a Medlánky chráněného územním plánem.

Ohrožuje přírodní hodnoty území jako je chráněná Syslí rezervace, Přírodní památka Medlánecké kopce nebo nástup do Přírodního parku Baba.

RMČ B-K pověřuje starostku MČ, aby informovala o tomto stanovisku MČ primátora města Brna, hejtmana jihomoravského kraje i dotčené úřady územního plánování.

Stanovisko rady je v souladu s programovým prohlášením koalice, ve kterém jsme  se občanům zavázali zachovat charakter městské části koncového sídelního útvaru v jeho stávajících hranicích a zabránit prolomení severní hranice obce a dopravnímu propojení s dalšími městskými částmi (Medlánky, Kníničky, Bystrc).

Studie bezohledně zasahuje do lesních porostů, do klidové oblasti vyhledávané pěšími i cyklisty, a to nejen z Komína. Zasahuje okraj přírodní památky Mniší hora, zřejmý je vliv na Přírodní park Baba. Vedení komunikace je lokalizováno do těsné blízkosti či okraje prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), do kterých město nedávno investovalo peníze, včetně peněz EU. Městská část Brno-Komín zajišťuje následnou péči o výsadby v Komínské rokli a doplněné výsadby V Zátiší (realizované z fondů EU). Dále je vedeno přes či v bezprostřední blízkosti (dle varianty řešení) evropsky významné lokality sítě Natura 2000 CZ0623820 – Letiště Medlánky navrženého k ochraně jako přírodní památka. Náš názor potvrzuje sdělení OŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny KÚ Jmk.

Tvrzení v průvodní zprávě studie, že „vliv stavby na životní prostředí je neutrální“ je nepodložené. Jde o argumentaci bez jakéhokoliv adekvátního exaktního odborného posouzení, kterým je v takovémto případě posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Takto rozsáhlé a ekonomicky náročné zásahy do krajiny jsou možné jen v případě, že jde o stavbu nezbytnou a neexistuje jiné řešení. Jsme přesvědčeni, že tomu tak v tomto případě není.

Městské části na zachování tohoto území jako rekreační oblasti velmi záleží. V rámci zajištění bezpečnosti chodců, cyklistů a z důvodu dlouhodobých stížností na bezohledné chování řidičů různých vozidel různé tonáže požádala městská část o omezení veřejného přístupu na panelovou komunikaci Palcary/Turistická. To spočívá v omezení vjezdu motorových vozidel (umístění dopravní značky B11). Vjezd je v současné době možný pouze po vydání povolení ÚMČ B-K. Se žádostí o omezení vstupu na tuto komunikaci se na Komín obracela také městská část Medlánky.

Milada Blatná, starostka MČ Brno-Komín

Rubriky: Dění v obci, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny

K projektu obnovy zeleně Řezáčova


Realizace projektu obnovy zeleně na ulici Řezáčova budí u některých občanů emoce. Vysvětlení cílů projektu i jednotlivých kroků, včetně vyjádření projektantky a renomovaného odborníka na městskou zeleň najdete na stránkách MČ Brno-Komín.

 

Vyjádření předsedy komise ŽP a starostky

Vyjádření projektantky Ing. Kiszové

Obecný názor k sídlištní zeleni Ing. Petr Förchtgotta

Projektová dokumentace

Cílem projektu „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“ bylo řešit včas a komplexně zeleň, u které byl zásah naléhavý. Chtěli jsme předejít možným havarijním stavům, škodám či plošnému odumírání, a to řešením, které podpoří perspektivní dřeviny a výsadbou nových umožní získat novou kvalitu. Dalším cílem je druhově i pohledově pestrá zeleň, druhy jsou voleny tak, aby vzrostl počet kvetoucích i jinak zajímavých dřevin, pestrost by měla vést i k zlepšení psychologické, estetické i biologické funkce zeleně v řešené lokalitě.

Uvědomujeme si, že tato skoková náprava přes 30 let zanedbávaného stavu působí drsně. Jsme ale přesvědčeni, že je to potřebné řešení – někdy je třeba pro kvalitní budoucnost něco přítomného obětovat, jakkoliv takovou oběť nepřinášíme rádi.

Petr Čermák, Milada Blatná

Rubriky: Dění v obci | Komentáře nejsou povoleny