Zmatek a emoce – tak probíhalo jednání komínského zastupitelstva

K připomínkám Aktualizace Územního plánu města Brna, které se konalo 29. 1. 2014   [příspěvek ze 30. 1. 2014,  Milada Blatná]
V programu jednání se zastupitelstvo vyjadřovalo k územnímu plánu celkem třikrát – viz zápis z jednání zastupitelstva v závěrečné části textu.

 


První dvě navrhované změny týkající se území u ulice Řezáčova a pozemků pod Hlubočkem byly řádně projednány komisí stavební a radou městské části, takže zastupitelům byly předloženy s podrobným zdůvodněním návrhu usnesení.
Jinak tomu ovšem bylo u bodu č. 5 programu – Připomínky MČ Brno-Komín k „Aktualizaci Územního plánu města Brna“. V tomto případě byl zastupitelům předložen pouze návrh komise stavební, který nebyl projednán radou městské části, a proto zastupitelům nebylo předáno řádné zdůvodnění připomínek ve vztahu k návrhu Aktualizace… .
Tak došlo k tomu, že zastupitelstvo některými usneseními usnadnilo větší zastavitelnost Komína na rozdíl od návrhu Aktualizace … – viz změna BR (bydlení rodinné domy) na BK (bydlení kombinované), ve všech stabilizovaných plochách včetně ulice Uhlířovy, což umožní zvyšování podlažnosti rodinných domů, či změnu rodinných domů na domy bytové. Dále východně za hřbitovem změna plochy K (krajinná zeleň) na Z (zeleň) – tento odsouhlasený návrh znamená menší ochranu zeleně v dané lokalitě. Změna Z (zeleně) na CS (komerční pro sport a pohybové aktivity) na Komínských lukách – to zase může znamenat zmenšení plochy pro případnou absorbci a rozliv vody. A usnesení týkající se stávajících areálů občanského vybavení v k.ú. Komín (např. ZŠ Pastviny, Obecní úřad MČ Komín na ul. Vavřinecké, Učiliště spojů, MŠ Řezáčova) vůbec nemělo být projednáváno, protože v daných plochách se nic neměnilo, všechny jsou vedeny v platném územním plánu a v návrhu Aktualizace … jako plochy OS (občanská vybavenost školství).
Návrh Aktualizace … mění plochu Z (zeleň) u kruhového objezdu na křižovatce Hlavní – Štursova – Absolonova – Veslařská na CO (komerční pro obchod a služby). V tomto případě zastupitelstvo odsouhlasilo, aby u dané lokality byla zpracována územní studie. Problém je v tom, že už jednou byly vydány peníze na zpracování této studie a výsledkem je právě návrh na změnu z plochy zeleně na plochu komerční. Rozumnější by bylo reagovat na změnu, především v dopravě, kterou přinese dokončení výstavby bytového domu Meandr, jehož napojení na ulici Hlavní není už při prvním pohledu jednoduché. Realizací výstavby ve vymezené ploše nepochybně dojde ke zpomalení a zvýšení intenzity dopravy v okolí kruhového objezdu. Naopak vhodně koncipovaná zeleň zajistí žádoucí odclonění obytné zástavby lépe, než navrhovaná výstavba (obchod a služby), vyvolávající v území další požadavky na dopravní obsluhu včetně parkování.
Předpokládám, že takový přístup o maximální vytěžení území Komína od svých zastupitelů občané nečekají. Navíc jsem přesvědčena, že pokud by vedení obce připravilo veřejné projednávání, kterého by se zúčastnili občané a s návrhy změn Aktualizace …všechny seznámili, možná by některá usnesení vypadala jinak nebo nebyla projednávána vůbec. Byl to ze strany koalice záměr nebo neschopnost?
V dalším textu je vložen zápis z jednání zastupitelstva. V zápisu není uvedeno moje konstatování směrem k vedení radnice, že materiál k připomínkám Aktualizace ÚP není připraven a chybí řádné zdůvodnění návrhu změn. A také chybí můj dotaz, zda připomínky projednala Rada městské části Brno-Komín a záporná odpověď místostarosty. Co dělat, takový je standard chování koalice k opoziční zastupitelce.
Mgr. Milada Blatná, zastupitelka za SZ

Příloha
Zápis ze zasedání ZMČ Brno-Komín č. 1/2014

196. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Komín, které se konalo ve středu 29.1.2014 od 17.00 do 19.20 hodin na Radnici MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

Přítomní zastupitelé MČ Brno-Komín (bez titulů): Blatná, Buček, Dočekal, Dvořák J., Hakl, Halíček, Jokl, Kupsa, Nekuda, Pekár, Sedláček, Stonová, Ševčík, Točík, Valášek, Vlček.
Omluvení zastupitelé MČ Brno-Komín: Beránková.

Za ÚMČmB, Brno-Komín přítomni: Dobrovolná, Dvořák V., Kameníková, Kovářová, Křivánek, Kučera.

Hosté: prezenční listina je uložena u originálu zápisu ze zasedání ZMČ B-K č. 1/2014.

Při zahájení zasedání ZMČ Brno-Komín č. 1/2014 bylo přítomno 15 zastupitelů MČ Brno-Komín.

Zasedání ZMČ Brno-Komín č. 1/2014 zahájil v 17.00 hodin starosta MČ Brno-Komín Ing. Josef Dvořák.

Bod č. 1 – Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.
Právní asistenci zajistí JUDr. Dobrovolná.

Zapisovatelem zasedání ZMČ Brno-Komín bude pan Kučera.
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Zastupitelstvo hlasováním rozhodlo, že sčitatelem hlasů bude pan Valášek.
Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1

Zastupitelstvo hlasováním rozhodlo, že ověřovateli zápisu budou pánové Hakl a Halíček.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2

Zastupitelstvo hlasováním schválilo zápis ze 195. zasedání ZMČ Brno-Komín č. 5/2013.
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Navržený program zasedání ZMČ Brno-Komín (Radou MČ Brno-Komín č. 1/2014):
1. Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.
2. Vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014.
3. Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín.
4. Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p. č. 5331 a 5332, k.ú. Komín.
5. Připomínky MČ Brno-Komín k „Aktualizaci Územního plánu města Brna“.
6. Schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín s účinností od 1.1.2014.
7. Rozpočtové opatření č. 10/2013.
8. ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. – dotace na provoz Centra pro sport a volný čas.
9. Finanční a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.
10. Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín.
11. Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín.

Starosta navrhl doplnit do programu zasedání ZMČ B-K č. 1/2014 bod č. 7a = Rozpočtové opatření č. 1/2014.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2

Schválený program zasedání ZMČ Brno-Komín č. 1/2014:
1. Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.
2. Vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014.
3. Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín.
4. Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p. č. 5331 a 5332, k.ú. Komín.
5. Připomínky MČ Brno-Komín k „Aktualizaci Územního plánu města Brna“.
6. Schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín s účinností od 1.1.2014.
7. Rozpočtové opatření č. 10/2013.
7a. Rozpočtové opatření č. 1/2014.
8. ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. – dotace na provoz Centra pro sport a volný čas.
9. Finanční a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.
10. Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín.
11. Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín.
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Bod č. 2 – Vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014.
Dne 10.3.2014 si připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při které zemřelo na 80.000 Tibeťanů. Česká republika se od roku 1996 pravidelně připojuje k akci „Vlajka pro Tibet“. V Komíně pravidelně 10.3. každý rok vyvěšujeme Tibetskou vlajku.
RMČ B-K č. 1/2014: RMČ Brno-Komín doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014 před budovou Radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014 před budovou Radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15.
Hlasování: pro – 14, proti – 1, zdržel se – 0

Bod č. 3 – Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín.
Městské části B-K byl postoupen Magistrátem města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje, k projednání a k vyjádření návrh na změnu Územního plánu města Brna. Návrh se týká pozemků p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín, které se nacházejí v poli nad ulicí Řezáčovou, vpravo od cesty, navazující nad konečnou trolejbusu, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy na bydlení.
Návrh byl projednán v Komisi stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování RMČ Brno–Komín na jejím zasedání dne 7.10.2013 pod bodem č. 2. a).
V kontextu dřívějších vyjádření komise nesouhlasí a nedoporučuje orgánům obce schválit návrh na změnu.
RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K doporučuje ZMČ Brno-Komín neschválit návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín, nacházejících se v poli nad ulicí Řezáčovou, vpravo od cesty, navazující nad konečnou trolejbusu, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy na bydlení.
V diskuzi vystoupili zastupitelé Dočekal, Vlček a Blatná a pan Šlechta.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín neschvaluje návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín, nacházejících se v poli nad ulicí Řezáčovou, vpravo od cesty, navazující nad konečnou trolejbusu, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy na bydlení.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2

Bod č. 4 – Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p. č. 5331 a 5332, k.ú. Komín.
Městské části B-K byl postoupen Magistrátem města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje, k projednání a k vyjádření návrh na změnu Územního plánu města Brna. Návrh se týká pozemků p.č. 5331 a 5332, k.ú. Komín, které se nacházejí v těsném sousedství zahrádek pod Hlubočkem, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci.
Návrh byl projednán v Komisi stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování RMČ Brno–Komín na jejím zasedání dne 7.10.2013 pod bodem č. 2. b).
Komise s návrhem na změnu souhlasí a doporučuje orgánům obce tento návrh na změnu schválit.
RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5331 a 5332, k.ú. Komín, nacházejících se v těsném sousedství zahrádek pod Hlubočkem, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5331 a 5332, k.ú. Komín, nacházejících se v těsném sousedství zahrádek pod Hlubočkem, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2

V 17.25 hodin příchod zastupitele Ševčíka – přítomno 16 zastupitelů MČ Brno-Komín.

Starosta sděluje, že byl 2 týdny nemocen a že nemůže ještě dobře mluvit, proto předává slovo místostarostovi MČ B-K panu Sedláčkovi.

Bod č. 5 – Připomínky MČ Brno-Komín k „Aktualizaci Územního plánu města Brna“.
Městská část Brno-Komín byla z úrovně Statutárního města Brna informována o projednávání aktualizace územního plánu většího rozsahu a důležitých termínech v tomto procesu, zejména o termínech vystavení (2.2.2014 – 11.2.2014), projednání s odborným výkladem (4.2.2014) a termínu možnosti uplatnění připomínek a námitek ( 11.2.2014). Dne 14.1.2014 se na MMB OÚPR na požadavky městských částí konala prezentace změn v ÚPmB s odborným výkladem pro zástupce MČ. Zástupci MČ Brno-Komín se tohoto výkladu zúčastnili.
Změny, týkající se městské části Brno-Komín, byly projednány v Komisi stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování RMČ Brno–Komín na jejím zasedání dne 2.12.2013 a podrobněji dne 13.1.2014 pod bodem č. 1. Komise formulovala jednotlivé připomínky k aktualizaci územního plánu.
K tomuto bodu se rozpoutala velmi dlouhá a chvílemi i vzrušená diskuze, kde vystoupili postupně zastupitelé Dočekal, Blatná, Vlček (vysvětlil podrobně všechny navržené body v usnesení), starosta, místostarosta, Pekár a Halíček a občané Chalupa (sděluje přítomným, že je poslancem Parlamentu ČR), Němcová, Šlechta, Žílová a Zahradníková.

V 18.25 hodin odchod zastupitele Točíka – přítomno 15 zastupitelů MČ Brno-Komín.

Navržené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje tyto připomínky k návrhu změn Územního plánu města Brna:
a) plochy pro bydlení – MČ požaduje zařazení všech ploch pro bydlení do funkčního typu BK (bydlení kombinované) a to pro stabilizované plochy;
b) návrhové plochy podél ulice Uhlířovy – MČ požaduje změnu z BR na BK;
c) plochy v lomu při ulici Bystrcké – MČ požaduje změnu na z BR na BB;
d) stávající areály občanského vybavení v k.ú. Komín (např. ZŠ Pastviny, Obecní úřad MČ Komín na ul. Vavřinecké, Učiliště spojů, MŠ Řezáčova) – MČ požaduje zařazení do ploch občanského vybavení nebo jiných funkčních ploch, které tato zařízení připouštějí (dle aktuální verze „aktualizace“ jsou tyto areály zařazeny do ploch dopravní infrastruktury D (komunikace a prostranství místního významu – DA);
e) plocha východně za hřbitovem – MČ požaduje neprovádět změnu na zeleň krajinnou K, ponechat jako městskou zeleň Z;
f) plocha jižně od hřbitova – MČ požaduje ponechat celou plochu jako plochu pro bydlení BK;
g) návrhová plocha pro bydlení při ulici Uhlířově – MČ požaduje zahrnout do seznamu lokalit, kde bude povinné zpracování územní studie;
h) návrhová plocha CO severozápadně při rondelu na křižovatce Hlavní x Štursova x Absolonova x Veslařská – MČ požaduje zahrnout do seznamu lokalit, kde bude povinné zpracování územní studie;
i) lokalita Komínská luka – MČ požaduje změnu funkčního využití z plochy Z a CV na CS a doplnění plochy CS mezi komunikací Kníničskou a dopravním napojením Komínských luk novou komunikaci z ulice Veslařské.

Místostarosta navrhuje, aby se hlasovalo postupně po jednotlivých bodech – písmenech navrženého usnesení.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2

Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje tyto připomínky k návrhu změn Územního plánu města Brna:

a) plochy pro bydlení – MČ požaduje zařazení všech ploch pro bydlení do funkčního typu BK (bydlení kombinované) a to pro stabilizované plochy;
Hlasování: pro – 14, proti – 1, zdržel se – 0

Místostarosta předkládá písemně protinávrh usnesení k bodu b):
Návrhové plochy podél ulice Uhlířovy ponechat v režimu BR (bydlení – rodinné domy).
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 9
Protinávrh usnesení k bodu b) nebyl schválený.

b) návrhové plochy podél ulice Uhlířovy – MČ požaduje změnu z BR na BK;
Hlasování: pro – 9, proti – 5, zdržel se – 0 (1 nehlasoval)

c) plochy v lomu při ulici Bystrcké – MČ požaduje změnu na z BR na BB;
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

d) stávající areály občanského vybavení v k.ú. Komín (např. ZŠ Pastviny, Obecní úřad MČ Komín na ul. Vavřinecké, Učiliště spojů, MŠ Řezáčova) – MČ požaduje zařazení do ploch občanského vybavení nebo jiných funkčních ploch, které tato zařízení připouštějí (dle aktuální verze „aktualizace“ jsou tyto areály zařazeny do ploch dopravní infrastruktury D (komunikace a prostranství místního významu – DA);
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Místostarosta předkládá písemně protinávrh usnesení k bodu e):
Plochu východně od hřbitova nechat jako zeleň krajinnou.
Hlasování: pro – 4, proti – 2, zdržel se – 9
Protinávrh usnesení k bodu e) nebyl schválený.

e) plocha východně za hřbitovem – MČ požaduje neprovádět změnu na zeleň krajinnou K, ponechat jako městskou zeleň Z;
Hlasování: pro – 10, proti – 4, zdržel se – 1

Místostarosta předkládá písemně protinávrh usnesení k bodu f):
Plochu jižně od hřbitova – nezařazovat jako plochu pro bydlení.
Hlasování: pro – 4, proti – 3, zdržel se – 8
Protinávrh usnesení k bodu f) nebyl schválený.

f) plocha jižně od hřbitova – MČ požaduje ponechat celou plochu jako plochu pro bydlení BK;
Hlasování: pro – 11, proti – 4, zdržel se – 0

g) návrhová plocha pro bydlení při ulici Uhlířově – MČ požaduje zahrnout do seznamu lokalit, kde bude povinné zpracování územní studie;
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

h) návrhová plocha CO severozápadně při rondelu na křižovatce Hlavní x Štursova x Absolonova x Veslařská – MČ požaduje zahrnout do seznamu lokalit, kde bude povinné zpracování územní studie;
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Zastupitelka Blatná předkládá písemně protinávrh usnesení k bodu i):
Lokalita Komínská luka – MČ požaduje změnu funkčního využití na Z a CS.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 8
Protinávrh usnesení k bodu i) nebyl schválený.

i) lokalita Komínská luka – MČ požaduje změnu funkčního využití z plochy Z a CV na CS a doplnění plochy CS mezi komunikací Kníničskou a dopravním napojením Komínských luk novou komunikaci z ulice Veslařské.
Hlasování: pro – 9, proti – 1, zdržel se – 5

Bod č. 6 – Schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín s účinností od 1.1.2014.
Výše měsíčních odměn je v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2014 se měsíční odměny členů zastupitelstev zvyšují o 5,25 %.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, které jsou přílohou č. 1 zápisu, a to ve výši 41.870,- Kč/15 neuvolněných zastupitelů MČ Brno-Komín/měsíc, s účinností od 1.1.2014.
Hlasování: pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2 (1 nehlasoval)

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 10/2013.
Rozpočtové opatření č. 10/2013 – provádí příjem účelových dotačních prostředků z Jihomoravského kraje na požární ochranu – Jednotku sboru dobrovolných hasičů a účelových dotačních prostředků na pracovníky veřejně prospěšných prací, včetně rozpisu účelových dotací ve výdajové straně. Dále se jedná o úpravy rozpočtu podle plnění a čerpání.
RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2013, které je přílohou č. 7 zápisu, a doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit toto Rozpočtové opatření č. 10/2013.
FV ZMČ B-K č. 1/2014: FV ZMČ B-K doporučuje ZMČ B-K schválit RO č. 10/2013.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2013, které je přílohou č. 2 zápisu.
Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0 (1 nehlasoval)

Bod č. 7a – Rozpočtové opatření č. 1/2014.
Rozpočtové opatření č. 1/2014 – dochází k úpravě rozpočtu s ohledem na navýšení měsíčních odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů. Dále se jedná o převod schválených závazků finančního spolupodílu na akcích (Farská zahrada, zateplení MŠ Absolonova, projekt rekonstrukce budovy Hlavní 120 a vnitřní vybavení). K převodu je určena také specificky účelová kapitálová rezerva. RMČ B-K toto RO neprojednala.
FV ZMČ B-K č. 1/2014: FV ZMČ B-K doporučuje ZMČ B-K schválit RO č. 1/2014.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014, které je přílohou č. 2 zápisu.
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Bod č. 8 – ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. – dotace na provoz Centra pro sport a volný čas.
ZMČ B-K je předložen finanční přehled provozu Centra pro sport a volný čas při ZŠ a MŠ Pastviny 70 za rok 2013. Z tohoto přehledu je patrné, že rozdíl mezi vynaloženými náklady na provoz a tržbami z provozu činí ztrátu ve výši 92.463,80 Kč. Ředitelka školy tímto žádá o poskytnutí této částky ve formě dotace na provoz z rozpočtu MČ B-K.
RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit poskytnutí dotace na provoz Centra pro sport a volný čas ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. ve výši 92.463,80 Kč.
FV ZMČ B-K č. 1/2014: FV ZMČ B-K doporučuje ZMČ B-K schválit poskytnutí dotace na provoz Centra pro sport a volný čas ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. ve výši 92.463,80 Kč.
Pan Chalupa říká, že bylo dětem slibováno, že mohou chodit častěji plavat do bazénu na ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, ale skutečnost je jiná – jezdí se do Kuřimi.
Vysvětlení podal zastupitel Hakl.

Zastupitelka Blatná říká, že v bazénu má kurzy Kometa; dále žádá, aby ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 poskytla všechny uzavřené smlouvy k „Centru pro sport a volný čas“ pro MČ B-K k posouzení.

Zastupitel Hakl rovněž žádá ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, aby poskytla MČ B-K všechny uzavřené smlouvy k „bazénu“.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje poskytnutí dotace na provoz Centra pro sport a volný čas ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. ve výši 92.463,80 Kč.
Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1

Bod č. 9 – Finanční a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.
Zápis ze zasedání Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014 a zápis ze zasedání Kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014. Oba zápisy jsou přílohou č. 3 zápisu.
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Bod č. 10 – Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín.
V MČ Brno-Komín je v souladu se zákonem o obcích zřízen Kontrolní výbor (KV) ZMČ Brno-Komín.
Podle „Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Komín“ (dále jen „statut“) je v současné době dle článku 4 = členové výborů, bodu 4. tohoto statutu tajemníkem KV zaměstnanec úřadu, a to paní Bohunka Sedláčková. Paní Sedláčková odchází do důchodu, proto je nutné jmenovat nového tajemníka KV. Tajemníka výboru jmenuje do funkce tajemník úřadu.
Schválené usnesení: ZMČ Brno-Komín bere na vědomí, že dne 5.3.2014 končí ve funkci tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín paní Bohunka Sedláčková.
ZMČ Brno-Komín bere na vědomí, že s účinností od 6.3.2014 bude jmenována zaměstnankyně ÚMČmB, Brno-Komín paní Monika Marková novým tajemníkem Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín.
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Bod č. 11 – Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín.
Pan Dočekal – má 3 dotazy:
1. ZMB schvalovalo prodloužení termínu na 4. etapu „Regenerace panelového sídliště“ – bylo schváleno?
Odpověď místostarosty: ZMB schválilo.
2. Jaká je situace při vymístění DDM z objektu ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70?
Odpověď místostarosty a zastupitele Hakla: některé aktivity dětí DDM zůstanou na ZŠ v odpoledních hodinách; DDM byla nabídnuta část objektu Pastviny 88, ve druhé části máme 1 obecní byt, kde chce nájemník, který platí řádně nájem, zůstat; je nutné udělat v tomto objektu Pastviny 88 stavební úpravy (topení, elektřina, výmalba, dětské záchody) – je to náročné finančně, proto je nutné, aby se DDM finančně podílel.
Odpověď vedoucí Sociálního oddělení ÚMČmB, B-K: DDM obdržel výpověď, výpovědní lhůta končí 30.6.2014.
3. Jaký dopad bude mít „Novela občanského zákoníku“ (NOZ) na zákon o obcích, budou mít zastupitelé větší odpovědnost při hlasování na svých zasedáních?
Odpověď místostarosty: ve vydáních Komínského zpravodaje budou vycházet pravidelně právní rozbory NOZ od advokátní kanceláře z Brna.
Odpověď právníka úřadu: bylo zrušeno 33 právních předpisů, bude novela zákona o obcích, která se bude týkat i samosprávy, zatím nemáme žádné nové vzorové smlouvy.
Pan Dočekal informuje o tom, že ve dnech 17.1. a 18.1.2014 proběhl na ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 zápis dětí – celkem bylo 110 žáků.

Paní Blatná:
1. Na minulém zasedání ZMČ B-K žádala snížení finančních dotací pro „Komínskou chasu“ na rok 2014; od vedoucího Finančního oddělení ÚMČmB, B-K obdržela finanční upřesnění některých jejich nejasností, proto už má nyní jiný názor na tyto dotace.
Říká, že není přehled o sponzorských darech, které se poskytují „Komínské chase“ na kulturní akce, a proto žádá, aby byl otevřen transparentní účet pro tyto dary.
Odpověď pana Dočekala (člen „Komínské chasy“): příjem všech sponzorských darů je naprosto transparentní, je vždy variabilní symbol, kterým se pozná, o jakou akci se jedná, některé finance se i vrací jako přebytek; obchází pravidelně sponzory, se kterými se následně uzavírají smlouvy, které se předkládají ke schválení Radě MČ B-K.
Odpověď starosty: paní Blatná obdržela e-mailem od vedoucího Finančního oddělení ÚMČmB, B-K přesný finanční přehled.
2. Říká, že jsou na více lokalitách v Komíně (např. u hřbitova, u „Malé Billy“) vyšlapané cestičky, které by se měly zpevnit; ptá se, zda jsou to obecní pozemky?
Odpověď místostarosty: pokud bychom tyto cestičky zpevnily, tak by nám vznikla i povinnost se o ně starat – nejsou na to finanční prostředky a hlavně kdyby se na nich někomu stal úraz, tak bychom měli my za to zodpovědnost.
3. Sděluje, že u objektu Vavřinecká 11 jsou v dezolátním stavu schody, co s tím mají občané udělat?
Odpověď místostarosty: je nutné napsat žádost o jejich opravu na náš úřad a my ji postoupíme na statutární město Brno k vyřešení, protože to není v našem vlastnictví.

Paní Němcová (Štompil 4) se vrací znovu k problematice DDM a ptá se, kdy bude uzavřena nová smlouva mezi MČ Brno-Komín a DDM?
Odpověď pana Hakla: v tuto chvíli záleží na DDM, jak se postaví k finančním záležitostem, protože naše MČ B-K nemůže vše financovat sama (viz dříve uvedené případné opravy v objektu Pastviny 88); dále uvádí, že v DDM nejsou jenom komínské děti a že zřizovatel DDM, kterým je „kraj“, dává od této záležitosti dost nečekaně ruce pryč, a že ročně naše MČ B-K přichází o cca 120.000 Kč za nájem v uvolněném bytě v objektu Pastviny 88.
Odpověď místostarosty: v objektu Pastviny 88, kam by případně DDM mohl přejít, je nutné osadit nový kotel včetně obsluhy tohoto kotle, což jsou další finanční náklady pro naši MČ B-K. DDM jsme nabídli pouze 1 byt a ne celý objekt Pastviny 88.
Odpověď starosty: vystěhování DDM z objektu ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 je velmi citlivá věc, o které se zde jedná již téměř 2 roky, protože víme o navyšování kapacity dětí v této škole; příští týden má jednání s ředitelkou DDM a budou se vyjasňovat další možnosti ohledně případného stěhování do objektu Pastviny 88 (DDM vyčíslila opravy v objektu Pastviny 88 na cca 300.000 Kč!). Při odpoledních aktivitách je o děti z DDM postaráno v objektu ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, což potvrzuje i pan Vlček. Starosta žádá všechny o trpělivost při řešení této problematiky.

Pan Pekár: ptá se, zda DDM ví, že si musí sami zafinancovat případné opravy v objektu Pastviny 88 a o jakou finanční částku se jedná, a kdy se bude vše projednávat?
Odpověď starosty: znovu zdůrazňuje, že příští týden má schůzku s ředitelkou DDM, kde se bude opět vše řešit.

V 19.20 hodin místostarosta MČ Brno-Komín ukončil 196. zasedání ZMČ Brno-Komín č. 1/2014.
Příští zasedání ZMČ Brno-Komín č. 2/2014 se bude konat dne 23.4.2014 v 17.00 hodin na Radnici MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15.

Zapsal dne 30.1.2014 Ing. Petr Kučera – tajemník ÚMČmB, Brno-Komín.

Přílohy (jsou uloženy u originálu zápisu ze zasedání ZMČ B-K č. 1/2014 u tajemníka úřadu):
1. K bodu č. 6 – Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín s účinností od 1.1.2014.
2. K bodům č. 7 a č. 7a – Rozpočtová opatření č. 10/2013 a č. 1/2014.
3. K bodu č. 9 – Zápis ze zasedání Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.
– Zápis ze zasedání Kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.

……………………………………………. ……………………………………………
Ing. Josef Dvořák Jiří Sedláček
starosta MČ Brno-Komín místostarosta MČ Brno-Komín

Ověřovatelé zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Komín č. 1/2014:

……………………………………………………………… …………………………………………..
Doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. Jan Halíček
radní MČ Brno-Komín

uzemní plán

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.