Komínské zastupitelstvo bude projednávat Aktualizaci územního plánu

[příspěvek z 27. 01. 2014,  Milada Blatná]

Ve středu 29. 1. 2014 od 17.00 na Radnici městské části Brno-Komín. 

Územní plán města Brna byl schválen v roce 1994. Platí tedy 20 let a po této době připravil pořizovatel, město Brno, prostřednictvím Odboru územního plánování města Brna (OUPR), jeho oficiální aktualizaci.

Jaké konkrétní změny plánuje tato aktualizace do území městské části Komín?
Podrobné informace by nám měly být sděleny vedením městské části na jednání zastupitelstva již tuto středu.

Program jednání – viz dále.

S návrhem Aktualizace ÚP se může každý občan seznámit i na stránkách http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/aktualizace-uvodni-stranka/. Pro běžného občana to ale není jednoduché studium. I to je důvod, proč se účastnit středečního jednání zastupitelstva.

Dne 4. února 2014 proběhne v zastupitelském sále Magistrátu města Brna veřejné projednávání Aktualizace územního plánu,

Do 11. února 2014 včetně přijímá Magistrát města Brna připomínky veřejnosti.

Pokud Vás zajímají připomínky a námitky občanů, neziskových organizací a spolků, navštivte  stránky  www.mampripominky.cz

Některé navrhované změny v Komíně:

Ulice Kroftova, Štursova  (řešení křižovatky) – změna plochy zeleně na plochu komunikace a prostranství místního významu;

Ulice Výholec (u lesa) změna zemědělského půdního fondu  na ploch BR – bydlení v rodinných domech a a komunikaci a prostranství místního významu;

Ulice Hlavní (u kruhového objezdu)  – změna funkční plochy zeleně na návrhovou plochu CO – obchod a služby;

Ulice  Vavřinecká (Farská zahrada) – změna plochy bydlení na návrhovou plochu Z – městská zeleň;

Ulice Jundrovská (rozšíření UNIS) – schválení návrhové plochy rekreace a dopravy na návrhovou plochu  CO – obchod a služby.

Co se týče navrhované změny – ulice Hlavní, historicky byla na tomto místě plánována stavba benzinky. Aby se této stavbě zabránilo, byla zde navržena zeleň, což se později v období 2006 – 2010 změnilo opět na návrh plochy CO (obchod a služby) s polyfunkčním domem. Informace, jak by měl tento dům vypadat a jak by měl být dopravně napojen, nebyla zastupitelům zatím dodána přesto, že návrh změny je již zakomponován do návrhu Aktualizace … V současné době se staví v dané lokalitě také bytový dům Meandr.

Naopak v návrhu Aktualizace …. chybí dopravní napojení ke stavebním parcelám na ulici Řezáčova, které se dlouhodobě projednává. Přitom existuje shoda občanů a obce, oficiálně předaná kompetentním orgánům města Brna, ve které se uvádí, že by tato komunikace měla vést kolem hřbitova. Místo rychlého řešení prostřednictvím Aktualizace …si úřad objednává další studie a občané bydlící v dané lokalitě zůstávají v nejistotě, kudy nakonec bude vedení komunikace pořizovatelem naplánováno.

Oficiální program jednání a návrhy usnesení  usnesení 196. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Komín, které se koná ve středu 29.1.2014 od 17.00 hodin na Radnici MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15:

Navržený program zasedání ZMČ Brno-Komín (Radou MČ Brno-Komín č. 1/2014):

1.  Technické body zasedání ZMČ Brno-Komín.

2.  Vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014.

3.  Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín.

4.  Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p. č. 5331 a 5332, k.ú. Komín.

5.  Připomínky MČ Brno-Komín k „Aktualizaci Územního plánu města Brna“.

6. Schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín s účinností od 1.1.2014.

7.  Rozpočtové opatření č. 10/2013.

(7a. Rozpočtové opatření č. 1/2014 – doplněno dodatečně).

8.  ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. – dotace na provoz Centra pro sport a volný čas.

9.  Finanční a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.

10. Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín.

11. Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0

Bod č. 2 Vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014.

Dne 10.3.2014 si připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při které zemřelo na 80.000 Tibeťanů. Česká republika se od roku 1996 pravidelně připojuje k akci „Vlajka pro Tibet“. V Komíně pravidelně 10.3. každý rok vyvěšujeme Tibetskou vlajku.

RMČ B-K č. 1/2014: RMČ Brno-Komín doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014 před budovou Radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2014 před budovou Radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 3 – Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín.

Městské části B-K byl postoupen Magistrátem města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje, k projednání a k vyjádření návrh na změnu Územního plánu města Brna. Návrh se týká pozemků p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín, které se nacházejí v poli nad ulicí Řezáčovou, vpravo od cesty, navazující nad konečnou trolejbusu, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy na bydlení.

Návrh byl projednán v Komisi stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování RMČ Brno–Komín na jejím zasedání dne 7.10.2013 pod bodem č. 2. a).

V kontextu dřívějších vyjádření komise nesouhlasí a nedoporučuje orgánům obce schválit návrh na změnu.

RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K doporučuje ZMČ Brno-Komín neschválit návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín, nacházejících se v poli nad ulicí Řezáčovou, vpravo od cesty, navazující nad konečnou trolejbusu, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy na bydlení.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín neschvaluje návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5935, 5936 a 5938, k.ú. Komín, nacházejících se v poli nad ulicí Řezáčovou, vpravo od cesty, navazující nad konečnou trolejbusu, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy na bydlení.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 4 Vyjádření MČ Brno-Komín k návrhu na změnu ÚPmB – pozemky p. č. 5331 a 5332, k.ú. Komín.

Městské části B-K byl postoupen Magistrátem města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje, k projednání a k vyjádření návrh na změnu Územního plánu města Brna. Návrh se týká pozemků p.č. 5331 a 5332, k.ú. Komín, které se nacházejí v těsném sousedství zahrádek pod Hlubočkem, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci.

Návrh byl projednán v Komisi stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování RMČ Brno–Komín na jejím zasedání dne 7.10.2013 pod bodem č. 2. b).

Komise s návrhem na změnu souhlasí a doporučuje orgánům obce tento návrh na změnu schválit.

RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5331 a 5332, k.ú. Komín, nacházejících se v těsném sousedství zahrádek pod Hlubočkem, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje návrh na změnu Územního plánu města Brna, který se týká pozemků p.č. 5331 a 5332, k.ú. Komín, nacházejících se v těsném sousedství zahrádek pod Hlubočkem, a spočívá ve změně funkčního určení těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu na plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 5 – Připomínky MČ Brno-Komín k „Aktualizaci Územního plánu města Brna“.

Městská část Brno-Komín byla z úrovně Statutárního města Brna informována o projednávání aktualizace územního plánu většího rozsahu a důležitých termínech v tomto procesu, zejména o termínech vystavení (2.2.2014 – 11.2.2014), projednání s odborným výkladem (4.2.2014) a termínu možnosti uplatnění připomínek a námitek (                        11.2.2014). Dne 14.1.2014 se na MMB OÚPR na požadavky městských částí konala prezentace změn v ÚPmB s odborným výkladem pro zástupce MČ. Zástupci MČ Brno-Komín se tohoto výkladu zúčastnili.

Změny, týkající se městské části Brno-Komín, byly projednány v Komisi stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování RMČ Brno–Komín na jejím zasedání dne 2.12.2013 a podrobněji dne 13.1.2014 pod bodem č. 1. Komise formulovala jednotlivé připomínky k aktualizaci územního plánu.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje tyto připomínky k návrhu změn Územního plánu města Brna:

a)plochy pro bydlení – MČ požaduje zařazení všech ploch pro bydlení do funkčního typu BK (bydlení kombinované) a to pro stabilizované plochy;

b)návrhové plochy podél ulice Uhlířovy – MČ požaduje změnu z BR na BK;

c)plochy v lomu při ulici Bystrcké – MČ požaduje změnu na z BR na BB;

d)stávající areály občanského vybavení v k.ú. Komín (např. ZŠ Pastviny, Obecní úřad MČ Komín na ul. Vavřinecké, Učiliště spojů, MŠ Řezáčova) – MČ požaduje zařazení do ploch občanského vybavení nebo jiných funkčních ploch, které tato zařízení připouštějí (dle aktuální verze „aktualizace“ jsou tyto areály zařazeny do ploch dopravní infrastruktury D (komunikace a prostranství místního významu – DA);

e)plocha východně za hřbitovem – MČ požaduje neprovádět změnu na zeleň krajinnou K, ponechat jako městskou zeleň Z;

f)plocha jižně od hřbitova – MČ požaduje ponechat celou plochu jako plochu pro bydlení B;

g)návrhová plocha pro bydlení při ulici Uhlířově – MČ požaduje zahrnout do seznamu lokalit, kde bude povinné zpracování územní studie;

h)návrhová plocha CO severozápadně při rondelu na křižovatce Hlavní x Štursova x Absolonova x Veslařská – MČ požaduje zahrnout do seznamu lokalit, kde bude povinné zpracování územní studie;

i)lokalita Komínská luka –  MČ požaduje změnu funkčního využití z plochy Z a CV na CS a doplnění plochy CS mezi komunikací Kníničskou a dopravním napojením Komínských luk novou komunikaci z ulice Veslařské.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 6 – Schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín s účinností od 1.1.2014.

Výše měsíčních odměn je v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2014 se měsíční odměny členů zastupitelstev zvyšují o 5,25 %.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, které jsou přílohou č. 1 zápisu, a to ve výši 41.870,- Kč/15 neuvolněných zastupitelů MČ Brno-Komín/měsíc, s účinností od 1.1.2014.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 10/2013.

Rozpočtové opatření č. 10/2013 – provádí příjem účelových dotačních prostředků z Jihomoravského kraje na požární ochranu – Jednotku sboru dobrovolných hasičů a účelových dotačních prostředků na pracovníky veřejně prospěšných prací, včetně rozpisu účelových dotací ve výdajové straně. Dále se jedná o úpravy rozpočtu podle plnění a čerpání.

RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2013, které je přílohou č. 7 zápisu, a doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit toto Rozpočtové opatření č. 10/2013.

FV ZMČ B-K č. 1/2014: FV ZMČ B-K doporučuje ZMČ B-K schválit RO č. 10/2013.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2013, které je přílohou č. 2 zápisu.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 7a – Rozpočtové opatření č. 1/2014.

Rozpočtové opatření č. 1/2014 – dochází k úpravě rozpočtu s ohledem na navýšení měsíčních odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů. Dále se jedná o převod schválených závazků finančního spolupodílu na akcích (Farská zahrada, zateplení MŠ Absolonova, projekt rekonstrukce budovy Hlavní 120 a vnitřní vybavení). K převodu je určena také specificky účelová kapitálová rezerva. RMČ B-K toto RO neprojednala.

FV ZMČ B-K č. 1/2014: FV ZMČ B-K doporučuje ZMČ B-K schválit RO č. 1/2014.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014, které je přílohou č. 2 zápisu.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 8 – ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. – dotace na provoz Centra pro sport a volný čas.

ZMČ B-K je předložen finanční přehled provozu Centra pro sport a volný čas při ZŠ a MŠ Pastviny 70 za rok 2013. Z tohoto přehledu je patrné, že rozdíl mezi vynaloženými náklady na provoz a tržbami z provozu činí ztrátu ve výši 92.463,80 Kč. Ředitelka školy tímto žádá o poskytnutí této částky ve formě dotace na provoz z rozpočtu MČ B-K.

RMČ B-K č. 1/2014: RMČ B-K doporučuje ZMČ Brno-Komín schválit poskytnutí dotace na provoz Centra pro sport a volný čas ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. ve výši 92.463,80 Kč.

FV ZMČ B-K č. 1/2014: FV ZMČ B-K doporučuje ZMČ B-K schválit poskytnutí dotace na provoz Centra pro sport a volný čas ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. ve výši 92.463,80 Kč.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín schvaluje poskytnutí dotace na provoz Centra pro sport a volný čas ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. ve výši 92.463,80 Kč.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0 

Bod č. 9 – Finanční a Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín.

Zápis ze zasedání Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014 a zápis ze zasedání Kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014. Oba zápisy jsou přílohou č. 3 zápisu.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0

Bod č. 10 – Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín.

V MČ Brno-Komín je v souladu se zákonem o obcích zřízen Kontrolní výbor (KV) ZMČ Brno-Komín.

Podle „Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Komín“ (dále jen „statut“) je v současné době dle článku 4 = členové výborů, bodu 4. tohoto statutu tajemníkem KV zaměstnanec úřadu, který odchází do starobního důchodu, proto je nutné jmenovat nového tajemníka KV. Tajemníka výboru jmenuje do funkce tajemník úřadu.

Návrh usnesení: ZMČ Brno-Komín bere na vědomí, že dne 5.3.2014 končí ve funkci tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín paní …………

ZMČ Brno-Komín bere na vědomí, že s účinností od 6.3.2014 bude jmenována zaměstnankyně ÚMČmB, Brno-Komín paní ……….. novým tajemníkem Kontrolního výboru ZMČ Brno-Komín.

Hlasování:  pro – 0,  proti – 0,  zdržel se – 0

Bod č. 11 – Dotazy, připomínky, podněty zastupitelů MČ Brno-Komín. 

Přílohy:

1. K bodu č. 6 – Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Komín s účinností od 1.1.2014.

2. K bodům č. 7 a č. 7a – Rozpočtová opatření č. 10/2013 a č. 1/2014.

3. K bodu č. 9 – Zápis ze zasedání Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.

– Zápis ze zasedání Kontrolního výboru č. 1/2014 ze dne 20.1.2014.

 

komin

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.